Μέλος του ομίλου: Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου

kedifap-logo

Πολιτική ποιότητας της ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ

Η αποστολή της ΚΕΔΙΦΑΠ έγκειται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μετά από αξιολόγηση των αναγκών των μετόχων & συνεργατών πελατών της, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων της ώστε να καταστεί η μεγαλύτερη και η πιο αναγνωρίσιμη για τις υπηρεσίες της, πρόσθετης αξίας, εταιρεία στον τομέα της στην Κυπριακή αγορά.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η ΚΕΔΙΦΑΠ δεσμεύεται ως προς:

  1. Το να ικανοποιεί συνεχώς τις ανάγκες και προσδοκίες των μετόχων (της μητρικής εταιρείας ΕΦΚ) & συνεργατών πελατών της, να επιλύει τα προβλήματα που εκάστοτε ανακύπτουν και ότι θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς όφελος του οργανισμού, και των μετόχων (της μητρικής εταιρείας ΕΦΚ) & συνεργατών πελατών της. 
  2. Την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 η τις εκάστοτε ισχύουσες διαμορφώσεις του προτύπου, σε όλες τις διευθύνσεις του οργανισμού καθώς και την τήρηση των Κατευθυντήριων γραμμών 2013/C 68/01 της 7ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ή και όποια μελλοντική αντίστοιχη Ευρωπαϊκή οδηγία. 
  3. Την παροχή κατάλληλων και επαρκών ανθρωπίνων και λοιπών πόρων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και αποτελεσματική διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 
  4. Τη θέσπιση στόχων και δεικτών ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται, ανασκοπούνται (κατά τις ανασκόπησης διοίκησης) και συνδέονται με σχέδιο δράσης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καλυτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
  5. Τη συνεχή ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ανά τακτά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια και βελτίωση του συστήματος μέσα από την ανασκόπηση των προτάσεων του προσωπικού και των πελατών του οργανισμού. 


Παράλληλα δε, η ΚΕ.ΔΙ.ΦΑ.Π καλεί:

  1. Το προσωπικό του οργανισμού να συμβάλει ενεργά για τη συνεχή τήρηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με τρόπο που να διασφαλίζει την εφαρμογή του καθώς και το κύρος του οργανισμού. 
  2. Τους μετόχους & συνεργάτες πελάτες του οργανισμού να υποδεικνύουν τις προτάσεις τους για την βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 
Τονίζεται ότι οι διαδικασίες και κανονισμοί ποιότητας του οργανισμού είναι δεσμευτικοί για όλους: διεύθυνση, δίκτυο και προσωπικό, και ότι η ποιότητα είναι θέμα που αφορά όλους.