Μέλος του ομίλου: Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου

kedifap-logo

ΜΕΝΟΥ

Η ΚΕΔΙΦΑΠ αναγνωρίζει ότι οφείλει να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο συνθηκών ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους, υπεργολάβους και τρίτα πρόσωπα και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.

Η διεύθυνση της επιχείρησης δεσμεύεται να εφαρμόζει τα πιο κάτω:

  • Ενημερώνεται και λαμβάνει μέτρα για εφαρμογή της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας. 

  • Ορίζει Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας και λειτουργεί Επιτροπή Ασφάλειας. 

  • Αναγνωρίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που πιθανόν να βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία ή / και το περιβάλλον. 

  • Ετοιμάζει σχέδιο ασφάλειας και υγείας για τις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων. 

  • Προσδιορίζει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης και καθιερώνει προδιαγραφές και οδηγίες εργασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. 

  • Καταρτίζει το προσωπικό και υπεργολάβους στα θέματα ασφάλειας και υγείας. 

  • Ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και λαμβάνει τις δέουσες διορθωτικές ενέργειες. 

  • Τηρεί αρχείο ασφάλειας και υγείας. 

  • Βελτιώνει τον εξοπλισμό, υποδομή και ατομικά μέτρα ασφαλείας. 

Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία είναι υπόθεση όλων των στελεχών της εταιρείας.  Ως αποτέλεσμα η πολιτική αυτή κοινοποιείται σε όλους και πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα στελέχη και σε όλες τις δραστηριότητες